ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ประกาศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๗
..............................................................................................................................
                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   ในระบบปกติ ดังนี้
๑. จำนวนนักศึกษาที่รับ
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
               -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                               จำนวน               ๑๑๐     คน                   
        ประเภทวิชาพณิชยกรรม
              -   สาขาวิชาพณิชยการ                                    จำนวน               ๒๐        คน                   
๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
        ประเภทวิชาเกษตรกรรม
             -   สาขาวิชาพืชศาสตร์                                     จำนวน               ๓๐        คน 
             -   สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม                      จำนวน               ๑๕        คน       
             -   สาขาวิชาสัตวศาสตร์                                   จำนวน               ๑๕        คน       
             -   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                      จำนวน               ๑๕        คน       
        ประเภทวิชาประมง
              -   สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตร์น้ำ                        จำนวน               ๑๕        คน              
 สถานที่การรับสมัคร
            สมัครที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    เบอร์ติดต่อ ๐๓๔ – ๕๕๒ ๑๐๖ – ๗    
 การรับสมัคร / มอบตัวเป็นนักเรียน – นักศึกษา ในวันและเวลา ราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
           -  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และมอบตัวในวันรับสมัคร

"Kanchanaburi College of Agriculture And Technology"

  

561120_2

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำคณะบุคลากรจากประเทศ Tanzania เขาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖              

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... 

561119_2

     การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สาขาอาชีพเกษตรกรรม วันที่๓ - ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖                                                                              

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... 

561119_1

  สำนักวิจัยและพัฒนา กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์ ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่๑ - ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖                                 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... 

561120_1

     การตรวจประเมินหน่วยดีเด่น อกท ภาคกลางได้เข้าตรวจประเมิน อกท. หน่วยกาญจนบุรี  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561118_1

คณะครู พนักงานราชการและคณะกรรมการ อกท หน่วยกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

561116_2

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของการอบรมบ่มเพราะเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  ของนักศึกษา ปวช ๓

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... 
 
ข่าวประกาศต่างๆ

 

ข่าวด่วน ! จากสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

Syndicate content