ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

นายอำไพ  เรืองอินทร์

ผู้อำนวยการ

2522 - 2532

2

นายสอาด  เพ็งอ้น

ผู้อำนวยการ

2532 - 2537

3

นายสุรชัย  สายน้อย

ผู้อำนวยการ

2537 - 2541

4

นายสหัส  คำบู่

ผู้อำนวยการ

2541 -2543

5

นายสอาด  เพ็งอ้น

ผู้อำนวยการ

2543 - 2546

6

นายคัมภีร์  สายะสนธิ

ผู้อำนวยการ

2546 - 2552

7

นายสมศักดิ์ เจริญวัย

ผู้อำนวยการ

2552 - 2552

8

นายทองอาบ บุอาจ

ผู้อำนวยการ

2552 - 2559

9

ว่าที่ร้อยตรีอมรินท รูปสวย

ผู้อำนวยการ

  2559 – 2565

10

นางจตุพร ตันติรังสี

ผู้อำนวยการ

  2565 – ปัจจุบัน