ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การจัดการศึกษาระดับชั้น ปวส.

  รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นปวส. หลักสูตร 2 ปี โดยเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

  • สาขาวิชาพืชศาสตร์               สาขางานพืชสวน 

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  (ภาคปกติ,ทวิภาคี)

  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์              สาขางานการผลิตสัตว์   (ภาคปกติ,ทวิภาคี)

    ประเภทวิชาประมง

  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ