ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 300006
Page Views 521686
ฝ่ายวิชาการ

นายวิทยา ชมโฉม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานสื่อการเรียนการสอน

นางนวลอนงค์ ปิยะพันธ์ุ
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายชลิต บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางเฉียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาประมง


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางขนิษฐา พลอยประดับ
งานทะเบียน

นางสาวณัฐรดา ฤทธิ์เกษร
งานวัดผลและประเมินผล

นางแพรวพรรรณ คงนิล
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี