ฝ่ายวิชาการ

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานสื่อการเรียนการสอน

นายปรัชญา ทาประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางพิมลรัตน์ ติณสิริสุข
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางเฉลียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางสาวณัฐรดา ฤทธิ์เกษร
งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกชกร สนธิกุล
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์และงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี

นางปาริณี วงค์แก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางนพวรรณ บุตรพิมพ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ