ฝ่ายวิชาการ

ดร.ธณัท วงค์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานสื่อการเรียนการสอน

นายวรพงศ์ สังข์น้อย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางพิมลรัตน์ ติณสิริสุข
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางเฉลียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางสาวณัฐรดา ฤทธิ์เกษร
งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกชกร สนธิกุล
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์และงานอาชีวศึกษาและทวิภาคี

นางสาวปาริณี ทิมพิทักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางนพวรรณ บุตรพิมพ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ