ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ ทวิภาคี  ขยายโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต  การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการจัดการศึกษา