วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์   

 เป็นองค์กรจัดการศึกษาอาชีวเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตฐานสากล

พันธกิจ

(1) จัดการศึกษาอาชีวเกษตร ระดับ ปวช. และปวส ให้มีสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ

(2) ให้บริการด้านฝึกอบรมวิชาชีพ จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) วิจัย  สร้างวัตกรรมเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

(4)สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(5) บริหารจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ