คณะผู้บริหาร

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
ครูชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ