คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ดร.ธณัท วงค์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดร.ธณัท วงค์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร