คณะผู้บริหาร

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ดร.ธณัท วงค์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ