คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นายวิทยา ชมโฉม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ