แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวกชกร สนธิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล เนตรน้อย
พนักงานราชการ

นายสิงหา มารยาท
พนักงานราชการ