แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางปาริณี วงค์แก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา

นางพรรณประไพ โนนสินชัย
ครู คศ.3

นายจิรวัฒน์ มลิวัลย์
ครู คศ.2

นางสาวดวงตา จวนเจริญ
ครู คศ.1

นางแพรวพรรณ คงนิล
ครู คศ.3

นางสาวมัณทนา สุดสายตา
ครูพิเศษสอน

นายนภัทร แก้วเขียว
ครูพิเศษสอน