แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายปรัชญา ทาประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชา

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
ครู คศ.2

นายธนากร แนวกลาง
ครูผู้ช่วย

นายวรพงค์ สังข์น้อย
พนักงานราชการ

นายณัฐพงศ์ บุญเจริญสุขพิศาล
ครูพิเศษสอน