แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายชลิต บัวอุไร
ครู คศ.3

นายวรพงศ์ สังข์น้อย
พนักงานราชการ