แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายวรพงศ์ สังข์น้อย
หัวหน้าแผนกวิชา

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
ครู คศ.2

นายธนากร แนวกลาง
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญา ทาประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายวงศ์สินชัย พลอยเพ็ชร์
ครูพิเศษสอน

นายณัฐพงศ์ บุญเจริญสุขพิศาล
ครูพิเศษสอน