แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางพิมลรัตนน์ ติณสิริสุข
หัวหน้าแผนกวิชา

นางศิรินภา พานิช
ครู คศ.2

นางวีนา ผ่องศิริ
ครู คศ.3

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
พนักงานราชการ

นางพรรณิภา ทันสมัย
ครู