แผนวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวภา สร้อยจำปา
ครู คศ.3

นางมลินี นวนอนันต์
ครู คศ.2