แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวธิดารัตน์ วิทยมณีกุล
ครูพิเศษสอน

นางสาวบุญธิดา สุขสมัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ว
ครูผู้ช่วย