ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
ครูชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายวรพงศ์ สังน้อย
งานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และงานฟาร์ม

นางพรรณประไพ โนนสินชัย
งานประกันคุณภาพแะมาตราฐานการศึกษา

นางสาวนภาภรณ์ มูลแก้ว
งานสวัสดิการร้านค้า

นางศิรินภา พานิช
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการค้าและงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวกชกร สนธิกุล
งานความร่วมมือ

นางสาวธิดารัตน์ วิทยมณีกุล
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางกนกกาญจน์ กุศล
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ