ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดร. ธณัท วงค์แก้ว
งานฟาร์มและโรงงาน , งานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายวรพงศ์ สังน้อย
งานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

นางพรรณประไพ โนนสินชัย
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์,งานประกันคุณภาพแะมาตราฐานการศึกษา

นายศิริชัย ผ่องศิริ
งานสวัสดิการร้านค้า

นางศิรินภา พานิช
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการค้าและงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวกชกร สนธิกุล
งานความร่วมมือ

นางสาวธิดารัตน์ วิทยมณีกุล
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางกนกกาญจน์ กุศล
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ