ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวดวงตา จวนเจริญ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางวีนา ผ่องศิริ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายวรพงศ์ สังน้อย
งานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

นางพรรณประไพ โนนสินชัย
งานประกันคุณภาพแะมาตราฐานการศึกษา

นายปรัชญา ทาประเสริฐ
งานสวัสดิการร้านค้า

นางศิรินภา พานิช
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการค้าและงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวกชกร สนธิกุล
งานความร่วมมือ

นางสาวธิดารัตน์ วิทยมณีกุล
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางกนกกาญจน์ กุศล
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ