ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นายวรพงค์ สังข์น้อย
งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นางวีนา ผ่องศิริ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนฤมล เนตรน้อย
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวดวงตา จวนเจริญ
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
งานดนตรีและนันทนาการ

นางพรรณประไพ โนนสินชัย
งานครูที่ปรึกษา

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
งานป้องกันยาเสพติด

นายสุเมธ วิเศษสิงห์
งานปกครอง

นายนภัทร แก้วเขียว
ครูที่ปรึกษา อกท

นายสิงหา มารยาท
กิจกรรมวันสำคัญ/ชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ และงานนักศึกษาวิชาทหาร

นางบุษยา ต่อมสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา