ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นายนรงค์ฤทธิ์ โพธิ์งาม
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน,งานลูกเสือวิสามัญ

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและกิจกรรมวันสำคัญ/ชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ และงานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวนฤมล เนตรน้อย
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายจิรวัฒน์ มลิวัลย์
งานครูที่ปรึกษา อกท

นางเฉลียว บัวอุไร
งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
งานดนตรีและนันทนาการ

นางพรรณประไพ โนนสินชัย
งานครูที่ปรึกษา

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
งานป้องกันยาเสพติด

นางบุษยา ต่อมสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นายสุเมธ วิเศษสิงห์
งานปกครอง