ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การจัดการศึกษาระดับชั้น ปวช.

   รับสมัครผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. หลักสูตร 3 ปี มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

  1. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

          เปิดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี โดยเปิดการเรียนการสอนสาขา

ประเภทวิชา  เกษตรกรรม   สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  สาขางาน  การเกษตร

ประเภทวิชา  เกษตรกรรม   สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  สาขางาน  ช่างกลเกษตร

ประเภทวิชา  เกษตรกรรม   สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  สาขางาน  ธุรกิจเกษตร

ประเภทวิชา  เกษตรกรรม   สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  สาขางาน  การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย

   2. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

ประเภทวิชา  เกษตรกรรม   สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  สาขางาน  การเกษตร

            รับสมัครผู้จบ ม. 3 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอยู่แล้ว จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิชาชีพ

เพื่อนำมาปรับใช้ในอาชีพเกษตรและสามารถต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย