ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การจัดการศึกษาระดับชั้น ปวช.

   รับสมัครผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. หลักสูตร 3 ปี มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

  1. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

          เปิดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี โดยเปิดการเรียนการสอนสาขา

-  สาขางานการเกษตร

-  สาขางานช่างเกษตร

   2. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

            รับสมัครผู้จบ ม. 3 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอยู่แล้ว จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิชาชีพ

เพื่อนำมาปรับใช้ในอาชีพเกษตรและสามารถต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- สาขางานการเกษตร