อัตลักษณ์,เอกลักษณ์
อัตลักษณ์,เอกลักษณ์

อัตลักษณ์,เอกลักษณ์

อัตลักษณ์  

    "ทักษะวิชาชีพดี  มีคุณธรรม"

เอกลักษณ์

    "องค์กรแห่งการเรียนรู้  บรูณาการสู่อาชีพ"