คำสั่ง
คำสั่งเดือนสิงหาคม 2564
คำสั่งที่ 197 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
คำสั่งเดือนกันยายน 2564
คำสั่งที่ 211 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

คำสั่งเดือนตุลาคม 2564
คำสั่งที่ 243 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานฟาร์มพืชไร่ และตำแหน่งพนักงานฟาร์มสัตวศาสตร์
คำสั่งเดือนพฤศจิกายน 2564
คำสั่งที่ 275 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ ๓๙๘/๒๕๖๕ เรื่องคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ