แผนกวิชาสามัญ

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวณัฐรดา ฤทธิเกสร
ครู คศ.1

นางสาวธัญสินี สีเหลือง
พนักงานราชการ

นางสาวประภาพรรณ สมศรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวลลิตา แก้วโวหาร
ครูพิเศษสอน

นางสาวสาวิณี พระศรี
ครูพิเศษสอน