แผนกวิชาสามัญ

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวณัฐรดา ฤทธิเกสร
ครู คศ.1

นางพรรณิภา ทันสมัย
ครู

นางสาวมินตรา บูญแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวประภาพรรณ สมศรี
ครูพิเศษสอน