แผนกวิชาประมง

นางเฉลียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชา

นายสุเมธ วิเศษสิงห์
ครู คศ.1