แผนกวิชาประมง

นางเฉลียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชา

นายสุเมธ วิเศษสิงห์
ครู คศ.1

นายนรงค์ฤทธิ์ โพธิ์งาม
พนักงานราชการ