ประวัติวิทยาลัย
ประวัติวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนถนนลิ้นช้าง – บ้านเก่า ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร 
ประวัติการจัดตั้ง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 เริ่มปรับปรุงพื้นที่ และก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2525 และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 (ปวช. 2524) ในปีการศึกษา2527 และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2530 
พื้นที่    พื้นที่ดำเนินการครั้งแรก 4,050 ไร่ ต่อมาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งพื้นที่ให้กับศูนย์สร้างทาง, กรมวิชาการเกษตร, กรมป่าไม้และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 1,936 ไร่ คงเหลือพื้นที่ดำเนินการของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน 2,114 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคารประมาณ 154 ไร่ งานฟาร์ม 1,876 ไร่ และสวน