ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดร.ธณัท วงค์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางพรรณิภา ทันสมัย
งานการเงิน

นางพิมลรัตนน์ ติณสิริสุข
งานพัสดุ

นายธนากร แนวกลาง
งานอาคารสถานที่

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐรดา ฤทธิเกษร
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุญธิดา สุขสมัย
งานบุคลากร

นางกนกพร เพ็งอ้น
งานบัญชี

นางสาวปาริณี ทิมพิทักษ์
งานทะเบียน

นางสาวกาญจนา จิตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร