ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายกฤษณะพงศ์ ชมภู่
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางพรรณิภา ทันสมัย
งานการเงิน

นางพิมลรัตนน์ ติณสิริสุข
งานพัสดุ

นายธนากร แนวกลาง
งานอาคารสถานที่

นายปรัชญา ทาประเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐรดา ฤทธิเกษร
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุญธิดา สุขสมัย
งานบุคลากร

นางกนกพร เพ็งอ้น
งานบัญชี

นางปาริณี วงค์แก้ว
งานทะเบียน

นางสาวกาญจนา จิตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร