งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมฯ
งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมฯ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                     นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                             ๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย

การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบ

อาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น                                                              

                             ๒) วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจรรมในสถานศึกษา

                             ๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยและการประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                              

    ๔) ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    

                             ๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๖) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย