งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ          

 นางสาวกชกร  สนธิกุล                หัวหน้างานความร่วมมือ                                                         

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                              ๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา                                  

    ๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา  

                             ๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๕) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย