งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
นางวีนา ผ่องศิริ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

     ๑.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนความประพฤติ ระเบียบวินัย  และข้อบังคับการจัดทำสัญญาการเป็นนักเรียน  นักศึกษารามทั้งสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา

     ๒.  จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ๓.  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

     ๔.  บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ๖.  สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภาคนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

     ๗.  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

     ๘.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

     ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

   ๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

   ๑๑.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

   ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย