งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
นายสุเมธ  วิเศษสิงห์

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
     ๑.  ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้  ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
     ๒.  ประสานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
     ๓.  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
     ๔.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
     ๕.  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา
     ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
     ๗.  จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
     ๘.  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมิน  เสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ            การอาชีวศึกษา
     ๙.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   ๑๐.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย