งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายธนภัทร  ทองดอนพุ่ม

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
     ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
     ๒.  ดำเนินจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพ
ในสถานศึกษา  เช่น  องค์การเกษตรกรในอนาคต    แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
     ๓.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาสังคมชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์
     ๔.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
     ๕.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
     ๖.  ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ  ดนตรี  และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
    ๗.  ควบคุมและดำเนินการ   ให้มีการจัดกิจกรรม    หน้าเสาธง
     ๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
     ๙.   สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  ๑๑.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย