งานสื่อและการเรียนการสอน
งานสื่อและการเรียนการสอน
งานสื่อและการเรียนการสอน
นายกฤษณะพงศ์  ชมภู่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

     ๑.  วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

     ๒.  จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สื่อทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอนในสถานศึกษา

     ๓.  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียน การสอน

     ๔.  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

     ๕.  รับผิดชอบ ดูแล บำรุง รักษา วัสดุอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

     ๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     ๗.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย