งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวกชกร  สนธิกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

    ๒.  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้าง

ของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่ฝึกอาชีพ

     ๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ

ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ

     ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     ๕.  ติดตามประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา

     ๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     ๗.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย