งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวีนา  ผ่องศิริ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๑.  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด 

และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

     ๒.  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

     ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     ๔.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     ๕.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย