งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวณัฐรดา  ฤทธิเกษร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

     ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

     ๒.  กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

    ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

 ๔.ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน  

      ๕.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

     ๖.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

     ๗.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

     ๘.  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

     ๙.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

    ๑๐.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     ๑๑.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

    ๑๒.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

    ๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย