งานบุคลากร
งานบุคลากร

งานบุคลากร

นางสาวบุญธิดา  สุขสมัย              หัวหน้างานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑) แนะนำเผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

          ๒) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

          ๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

          ๔) ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

          ) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา                

  ๖) ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติการขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

          ๗) ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

          ๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

          ๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          ๑๑) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          ๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย