หลักสูตร : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส วิชา
รายวิชา
หน่วย กิต
ชั่วโมง
รหัส วิชา
รายวิชา
หน่วย กิต
ชั่วโมง
-
หมวดวิชา สามัญ
-
-
-
หมวดวิชา สามัญ
-
-
-
วิชาสามัญ ทั่วไป
-
-
-
วิชาสามัญ ทั่วไป
-
-
3000-1101
ทักษะภา ษาไทย เพื่ออาชีพ
3
3
3000-1202
ทักษะพัฒนา เพื่อการ สื่อสารภาษา อังกฤษ2
2
3
3000-1201
ทักษะพัฒ นาเพื่อการ สื่อสารภา ษาอังกฤษ 1
2
3
3000-1606
มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงาน
2
3
3000-1601
ห้องสมุด กับการรู้สาร สนเทศ
1
1
-
หมวดวิชาชีพ
-
-
-
วิชาสามัญ พื้นฐาน วิชาชีพ
-
-
-
วิชาชีพพื้นฐาน
-
-
3000-1401
วิทยาศาสตร์ 1
3
4
3000-1523
คณิตศาสตร์  4
3
3
3500-0106
สถิติและการ วางแผนการ ทดลอง
3
4
3500-0103
เคมีทั่วไปเพื่อการ วิเคราะห์
3
4
-
หมวดวิชา ชีพ
-
-
3512-2114
การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม
3
4
-
วิชาชีพพื้น ฐาน
-
-
 
วิชาชีพสาขา งาน
-
-
3500-0104
จุลชีววิทยา
3
4
3507-2107
สารเจือปนใน อาหาร
3
4
-
วิชาชีพสา ขางาน
-
-
3507-2203
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
3
5
3501-1001
หลักการส่ง เสริมการ เกษตร
3
4
 
วิชาชีพสาขา วิชา
-
-
-
วิชาชีพสา ขาวิชา
-
-
3507-2004
การบรรจุภัณฑ์
4
5
3507-2003
มาตรฐานอา หารและการ ควบคุมคุณ ภาพผลิต ภัณฑ์
3
4
3500-0004
การจัดการธุรกิจ เบื้องต้น (ปรับพื้นฐาน)
2
3
3500-0005
อุตสาหกรรม เกษตรเบื้องต้น (ปรับพื้นฐาน)
2
2
-
-
-
-
3000-2001
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ ชีวิต 1
0
2
3000-2002
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ ชีวิต 2
0
2
รวม                                    จบ ม.6
23
31
รวม                              จบ ม.6
24
34
จบ ปวช.
21
29
จบ ปวช.
22
31
 
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
รหัส วิชา
รายวิชา
หน่วย กิต
ชั่วโมง
รหัส วิชา
รายวิชา
หน่วย กิต
ชั่วโมง
-
หมวดวิชาสามัญ
-
-
-
หมวดวิชาสามัญ
-
-
-
วิชาสามัญทั่วไป
-
-
-
วิชาสามัญทั่วไป
-
-
3000-1301
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
1
1
3000-1308
มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม
2
2
-
วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
-
-
 
วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
-
-
3000-1222
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
1
2
3000-1240
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษ โดยอิสระ
1
2
-
หมวดวิชาชีพ
-
-
-
หมวดวิชาชีพ
-
-
-
วิชาชีพพื้นฐาน
-
-
-
วิชาชีพพื้นฐาน
-
-
3000-0201
โปรแกรมสำเร็จรูปในงาน อาชีพ
3
4
3506-2001
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร ์เพื่องานอาชีพ
3
4
3000-0101
การพัฒนางานด้วยระบบ คุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3
3
3507-2002
ชีวเคมีเบื้องต้น
3
4
-
วิชาชีพสาขาวิชา
-
-
3507-2005
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตร
3
4
3507-2001
อินทรีย์เคมี
3
4
3507-2006
กฎหมายอาหารและโรงงาน อุตสาหกรรม
3
4
3507-6001
โครงการ
4
8
3501-2001
สัมมนา
1
2
-
วิชาชีพสาขางาน
-
-
3507-2108
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
3
4
3507-2104
ผลิตภัณฑ์แป้ง
3
5
-
-
-
-
-
หมวดวิชาเลือกเสร
-
-
-
-
-
-
3507-2106
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในอุตสาหกรรมเกษตร
3
4
3500-1003
ช่างเกษตรเบื้องต้น (ปรับพื้นฐาน)
2
4
-
-
--
--
3000-2004
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
0
2
3000-2003
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิต 3
0
2
รวม                            จบ ม.6
21
32
จบ ปวช.
21
33
จบ ปวช.
19
28
หมายเหตุ : ฝึกงานภาคฤดูร้อน / 2553 (3507-4001  ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1    3  หน่วยกิต)