หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรการเปิดสอนและพัฒนา  ปรับเพิ่ม  หลักสูตรแต่ละระดับให้
           หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  หน่วยงาน  ชุมชนและท้องถิ่น  ให้สอดคล้อง
           กับเทคโนโลยีงานอาชีพ  สภาพท้องถิ่น  และโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลและแข่งขันได้ 

 

                                     หลักสูตร

                              ภาค

1.  ปวช.  (เกษตรศาสตร์)

     (ภาคปกติ)

2. ปวช พานิชยกรรม

     (ภาคปกติ)

2.  ปวช.  (ทวิภาคี)

 

3.  ปวช.  (เกษตรศาสตร์)

  (ภาคประชาชน /กำลังพล  ตชด.)

5.  ปวช.  (ทางไกล)

ภาคประชาชน

6.  ปวส.  (พืชศาสตร์)

     (ภาคปกติ)

7.  ปวส.  (ประมง) สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     (ภาคปกติ)

8.  ปวส.  (สัตวศาสตร์)

     (ภาคปกติ)

9.  ปวส.  (การจัดการทั่วไป)

     (ภาคปกติ)

10. ปวส  (อุตสาหกรรม)

     (ภาคปกติ)

10.  ปวส.  (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์และการจัดการทั่วไป) ภาคประชาชน

ภาคประชาชน

ข่าวด่วน ! จากสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา